• Special appreciation: 
  ACCORDING TO SOME EXPERTS ABOUT JOAMA CONSULTING (JC) FIRM…(USA: .. JC in the Top of Business Consulting’ in MB and CA.) / SELON CERTAINS EXPERTS À PROPOS DU CABINET JOAMA CONSULTING (JC) …(USA: … JC dans le Top des ‘Business Consulting’ au MB et CA).
  https://joamaconsulting.com/appreciation-according-to-some-experts-about-joama-consulting-selon-certains-experts-a-propos-de-joama-consulting/
 • From: H.E. Andry RAJOELINA, President of Madagascar / Date: March 16, 2022 / Images: A.R. team

  (Translated into English)
  Immediate jobs are expected from you members of the Government. It’s a problem to manage a solution based on daily life and the needs of Malagasy people. Working, uniting with one goal is to develop Madagascar in achieving and fulfilling the vows.

  Everyone’s effort is necessary, not being shoulder to shoulder and constantly renew the methodology to improve the achievements and the ones that are yet to be accomplished.

  Let the Patriotism, the Grace of the countrymen and the Pursuit of the country’s benefits always command and push you in the work of fulfilling the holy duties awaits you.

  +++++++++++++++++++++

  (Original – Malagasy)
  Asa avy hatrany no andrasana aminareo mpikambana eo anivon’ny Governemanta. Vain-dohan-draharaha ny fitondrana vahaolana mipàka amin’ny fiainana andavanandro sy ny filàn’ny vahoaka Malagasy. Miasa, miray hina amin’ny tanjona iray dia ny fampandrosoana an’i Madagasikara amin’ny fanatrarana sy fanatanterahana ireo velirano.

  Ilaina ny ezaky ny tsirairay, tsy hikely soroka ary hanavao hatrany ny fomba fiasa mba hanatsarana ireo zava-bita sy ireo izay mbola hotanterahina.

  Ny Fitiavan-Tanindrazana, ny Fanasoavana ireo mpiray Tanindrazana sy ny Fikatsahana ny tombontsoa ambonin’ny firenena hatrany no aoka hibaiko sy hanosika anareo amin’ny asa fanantaterahana ny adidy masina miandry anareo.